ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities
ZUIVER B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZUIVER B.V., gevestigd en met 
statutaire zetel aan de Schoot 2, 1551 NB Westzaan, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 35029777, hierna te noemen ‘ZUIVER’.
Offerte: het aanbod van Producten van ZUIVER ter levering aan Opdrachtgever, inclusief een 
prijsopgave.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die ZUIVER verzoekt om Producten te leveren.
Overeenkomst: elke afzonderlijke overeenkomst tussen ZUIVER en Opdrachtgever inzake de koop en 
verkoop van Producten.

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Verkoopvoorwaarden van ZUIVER.

Producten: alle artikelen en goederen die ZUIVER aan Opdrachtgever te koop aanbiedt.
Speciale producten: alle op verzoek gemaakte producten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen in verband met de verkoop en koop van Producten.
 2. ZUIVER wijst de geldigheid van eventuele Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever af, tenzij uit een door beide partijen ondertekend document duidelijk blijkt dat ZUIVER en Opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3.  Indien een of meer artikelen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of nietig kunnen worden verklaard, is dat niet van invloed op de geldigheid van de overige artikelen.
 4. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen enkel schriftelijk met ZUIVER worden overeengekomen.
 5. Alle artikelen in deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld ten gunste van alle bestuurders van ZUIVER en alle personen die bij ZUIVER in dienst zijn of door ZUIVER worden gecontracteerd.

Artikel 3 -  Offertes/orders/Overeenkomst

 1. Uit de Offertes of prijslijsten van ZUIVER vloeien geen verplichtingen voor haar voort. 
 2.  Alle Offertes gelden gedurende de in de Offerte vermelde termijn. Indien de Offerte geen termijn vermeldt, is deze geldig gedurende veertien (14) dagen en kan deze door ZUIVER worden ingetrokken voordat een schriftelijke order van Opdrachtgever is ontvangen.
 3. Elke Offerte is gebaseerd op de details, zoals tekeningen, specificaties en andere informatie die afkomstig zijn van ZUIVER of uit door Opdrachtgever bij de offerteaanvraag aangeleverde stukken. Enkel details die in de Overeenkomst zijn vastgelegd, zijn bindend voor ZUIVER.
 4. Orders voor de verkoop van Producten worden pas van kracht na schriftelijke bevestiging door ZUIVER.
 5. Opdrachtgever controleert de orderbevestiging bij ontvangst en informeert ZUIVER onmiddellijk schriftelijk in geval van discrepanties tussen de Offerte en de orderbevestiging.
 6. Opdrachtgever kan orders voor Speciale producten of de levering van Speciale producten niet annuleren. 
 7. ndien Opdrachtgever de levering van Producten wenst te annuleren, kan dat per e-mail waarvan de ontvangst bevestigd is, met betaling van de hieronder genoemde kosten, tenzij ZUIVER Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk informeert dat deze kosten niet verschuldigd zijn:a. Voor annulering tot 30 (dertig) dagen vóór aanvang levering: 50% (vijftig procent) van 
  het factuurbedrag.
  b. Voor annulering 30 (dertig) tot 21 (eenentwintig) dagen vóór aanvang levering: 65% 
  (vijfenzestig procent) van het factuurbedrag.
  c. Voor annulering 21 (eenentwintig) tot 14 (veertien) dagen vóór aanvang levering: 
  85% (vijfentachtig procent) van het factuurbedrag.
  d. Voor annulering 14 (veertien) tot 7 (zeven) dagen vóór aanvang levering: 90% 
  (negentig procent) van het factuurbedrag.
  e. Voor annulering 7 (zeven) dagen of minder vóór aanvang levering: 100% (honderd 
  procent) van het factuurbedrag
 8. Opdrachtgever levert ZUIVER vóór of na levering op diens verzoek bewijs van zijn kredietwaardigheid en stelt tevens zekerheid voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Indien Opdrachtgever nakoming verzuimt van zijn verplichting om op verzoek zijn kredietwaardigheid aan te tonen of zekerheid te stellen, kan ZUIVER de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen opschorten.

Artikel 4 – Prijs

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief btw, omzetbelasting, transport-/verzendkosten, verpakking, administratiekosten, verzekering en alle overige belastingen of overheidsheffingen.
 2. ZUIVER kan de prijzen voor de Producten of leveringskosten om ongeacht welke reden aanpassen tot het moment waarop ZUIVER de order bevestigt.
 3.  Indien materialen, verpakkingen, grondstoffen, halffabricaten, inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale premies en belastingen, vrachtkosten, verzekeringspremies, wisselkoersen en/of andere factoren die bepalend zijn voor de prijs van de Producten aan wijzigingen worden onderworpen, kan ZUIVER haar prijzen dienovereenkomstig wijzigen met inachtneming van een periode van een (1) maand, wegens het effect van de hierboven genoemde, niet-uitputtende lijst marktomstandigheden. Een dergelijke prijswijziging geeft Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te (doen) ontbinden, tenzij de prijswijziging een verhoging van meer dan 15% inhoudt.
 4. Indien er (nog) geen prijs is overeengekomen, brengt ZUIVER Opdrachtgever de op het moment van levering geldende prijzen en tarieven in rekening.
 5. Indien de door ZUIVER aan Opdrachtgever in rekening gebrachte prijs maximaal 10% hoger is dan het in de Overeenkomst genoemde bedrag, wordt de verhoging beschouwd als aanvaardbare foutmarge in de raming, waarvoor het risico wordt gedragen door Opdrachtgever. ZUIVER is niet verplicht Opdrachtgever hierover te informeren.
 6. ZUIVER kan Opdrachtgever eventuele opslagkosten in rekening brengen die zich voordoen in de periode tussen orderbevestiging en factuurdatum.
 7. ZUIVER kan de kosten voor het uitbrengen van een gecompliceerde Offerte aan Opdrachtgever in rekening brengen op het moment dat op basis van die Offerte tussen de partijen een Overeenkomst tot stand komt.
 8. ZUIVER kan zonder opgaaf van reden volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling verlangen.
 9. Alle kosten die voortvloeien uit latere aanvullingen op en/of wijzigingen van de Overeenkomst door of namens Opdrachtgever komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
 10. Alle prijzen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd/gewijzigd aan de hand van de door het CBS berekende geldende prijsindex.

Artikel 5 – Leveringstermijnen

 1. De in de Offerte en/of Overeenkomst genoemde leveringstermijnen zijn slechts indicatief en vormen geen uiterste termijnen.
 2. De leveringstermijnen in de Offerte en/of Overeenkomst worden in elk geval met de duur van een eventuele vertraging verlengd indien die vertraging het gevolg is van onvoldoende medewerking van Opdrachtgever.
 3. Indien ZUIVER een leveringstermijn niet realiseert, wordt dit niet beschouwd als schending van de Overeenkomst en geeft dit Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of zijn verplichtingen anderszins niet na te komen. ZUIVER is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen, verliezen of schade indien een leveringstermijn niet wordt gerealiseerd.

Artikel 6 –  Verzending, levering en ophaling

 1. Indien de Producten worden verzonden met ZUIVERs eigen transportmiddelen of door vervoerders die namens ZUIVER werken, worden zij beschouwd als geleverd wanneer zij aankomen op de begane grond van Opdrachtgevers magazijn of showroom
 2. Het risico van de Producten gaat op het moment van levering over op Opdrachtgever. Levering wordt gedefinieerd als het in beheer van Opdrachtgever plaatsen van de Producten.
 3. Opdrachtgever is in verzuim indien hij de Producten niet onmiddellijk op de overeengekomen leveringstijd en -plaats in ontvangst neemt. Opdrachtgever moet voldoende middelen en personeel beschikbaar (doen) stellen voor het snel en ongestoord lossen van de Producten.
 4. De Producten worden ook beschouwd als geleverd zodra Opdrachtgever verzuimt handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om de Producten in ontvangst te nemen
 5. Indien Opdrachtgever verzuimt de Producten in ontvangst te nemen of de informatie of instructies te verstrekken die levering mogelijk moeten maken, is hij volledig jegens ZUIVER aansprakelijk voor alle door ZUIVER geleden verliezen en schade zoals, maar niet beperkt tot, transportkosten, (extra) opslag, behandeling en verzekering. ZUIVER kan voorafgaande betaling van alle voornoemde kosten verlangen vóór (her)levering.
 6. ZUIVER kan een order volledig of in delen leveren. In het laatste geval kan ZUIVER afzonderlijke betaling voor elke afzonderlijke deellevering verlangen. Indien en voor zover Opdrachtgever een deellevering niet betaalt, is ZUIVER niet verplicht het volgende deel te leveren maar kan zij, naar eigen oordeel, de Overeenkomst gedurende de tijd dat Opdrachtgever zijn verplichting niet nakomt opschorten of ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder de verplichting Opdrachtgever in gebreke te stellen, een en ander onverminderd haar overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding.
 7. ZUIVER kan een levering uitstellen in geval van productieproblemen die van invloed zijn op de kwaliteit of kwantiteit van de geproduceerde Producten. Indien een dergelijk uitstel langer dan drie (3) kalendermaanden duurt, is elk van de partijen gerechtigd de order te annuleren. Indien orders worden geannuleerd is ZUIVER niet aansprakelijk voor verliezen of schade, met inbegrip van winstderving of gemiste besparingen, van Opdrachtgever.
 8. Indien Producten worden opgehaald met de eigen transportmiddelen van ZUIVER of door vervoerders die namens ZUIVER werken, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat de Producten op de door ZUIVER aangegeven tijd en dag gereed voor transport zijn. Opdrachtgever is in gebreke indien hij dit verzuimt en ZUIVER is gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst alle als gevolg van dit verzuim gemaakte kosten in rekening te brengen, met een minimum van € 50,00 per factuur

Artikel 7 –  Eigendomsvoorbehoud

 1. De Producten blijven de exclusieve eigendom van ZUIVER zolang Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet volledig is nagekomen en totdat alle vorderingen van ZUIVER op Opdrachtgever volledig zijn voldaan, met inbegrip van de in lid 2 van artikel 3:92 BW bedoelde vorderingen inzake interest en gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten.
 2. Zolang de eigendom van het Product niet aan Opdrachtgever is overgedragen, kunnen deze Producten niet worden verpand aan en kunnen er geen rechten op worden verleend aan derden, tenzij dit plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsvoering van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is verplicht om Producten die onder eigendomsvoorbehoud worden geleverd met de nodige zorg en herkenbaar als eigendommen van ZUIVER op te slaan. Opdrachtgever verzekert de Producten tegen alle risico's op basis van de factuurwaarde. Opdrachtgever verstrekt ZUIVER op diens eerste verzoek naam en adres van de verzekeraars, alsmede kopieën van de polissen. Opdrachtgever vestigt tevens op eerste verzoek van ZUIVER ten gunste van ZUIVER een stil pandrecht op zijn vorderingen jegens die verzekeraar.
 4. ZUIVER kan onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten die zich nog op het terrein van Opdrachtgever bevinden, terugnemen indien Opdrachtgever in gebreke is met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen of in betalingsproblemen is geraakt of dreigt te raken. Opdrachtgever verleent ZUIVER te allen tijde onmiddellijk toegang tot zijn terrein en/of gebouwen met het oog op inspectie of terugname van de Producten en/of de uitoefening van haar rechten.
 5.  Bovenstaande bepalingen gelden onverminderd ZUIVERs overige rechten.

Artikel 8 –   Inspectie / Claims

 1. Opdrachtgever inspecteert de staat van de verpakking van de Producten onmiddellijk na levering en in aanwezigheid van de vervoerder grondig op gebreken of schade. In geval van een gebrek van of schade aan de verpakking controleert Opdrachtgever de Producten op eventuele gebreken van de kwaliteit en kwantiteit en vermeldt hij de gebreken van de verpakking en/of van de kwaliteit en/of kwantiteit op de vrachtbrief van de vervoerder, waarna hij ZUIVER binnen 48 (achtenveertig) uur na levering per e-mail waarvan de ontvangst bevestigd is, onder bijvoeging van digitale foto's en illustraties, informeert.
 2. Indien de verpakking geen defecten of schade vertoont, inspecteert Opdrachtgever de Producten onmiddellijk na levering doch niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de leveringsdatum grondig op eventuele gebreken van de kwantiteit en kwaliteit.
 3.  Claims worden enkel geaccepteerd indien zij per e-mail, waarvan de ontvangst bevestigd is, aan ZUIVER worden verzonden en zo gedetailleerd mogelijk worden gespecificeerd met daarvoor geschikte digitale foto's als bijlage bij de e-mail. Elke (deel)levering wordt met het oog op eventuele claims als afzonderlijke levering beschouwd. Dit wil zeggen dat claims met betrekking tot een bepaalde levering geen gevolgen hebben voor eerdere of latere leveringen. Zodra de in de leden 1 of 2 van dit artikel 8 genoemde termijnen zijn verstreken, worden de Producten geacht onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd.
 4. Eventuele rechtsvorderingen moeten worden ingesteld binnen een (1) jaar na de tijdige mededeling ervan, op straffe van verjaring. Het is aan Opdrachtgever om de tijdige mededeling aan te tonen.
 5. Claims van ongeacht welke aard leiden niet tot opschorting van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever erkent dat er zich kleine veranderingen kunnen voordoen in vorm, kleur en/of constructie van de Producten en dat afbeeldingen, tekeningen en afmetingen een algemeen beeld van de Producten geven. Discrepanties in kwaliteit, afmetingen of kleuren die technisch niet kunnen worden voorkomen of die in de gebruikelijke praktijk algemeen aanvaard worden, zijn geen gronden voor claims. Opdrachtgever kan de levering niet op die grond weigeren.
 7. ZUIVER accepteert een claim alleen indien Opdrachtgever de gelegenheid heeft geboden de Producten in hun originele staat te inspecteren.
 8. Indien de claim naar het redelijke oordeel van ZUIVER gerechtvaardigd is, heeft ZUIVER de mogelijkheid om hetzij: (a) de gebrekkige of ontbrekende Producten te vervangen, hetzij (b) de koopprijs aan Opdrachtgever te crediteren.
 9. Indien ZUIVER een claim naar eigen redelijke oordeel gerechtvaardigd acht, wordt daarmee geen precedent geschapen voor toekomstige acceptatie van vergelijkbare claims of anderszins.
 10. Gebrekkige Producten kunnen enkel op ZUIVERs kosten aan ZUIVER geretourneerd worden nadat Opdrachtgever daarvoor schriftelijk toestemming heeft verkregen. Indien de Producten niet zijn ontvangen binnen vijftien (15) werkdagen nadat ZUIVER Opdrachtgever toestemming voor retournering ervan heeft verleend, wordt Opdrachtgever geacht zijn claim te hebben 
  ingetrokken en is ZUIVER jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele terugbetalingen, kredieten of vervangingen.
 11. Opdrachtgever kan geen claims instellen met betrekking tot Producten die hij na levering door ZUIVER is blijven verwerken.
 12. Mochten de partijen niet in staat zijn tot overeenstemming te komen over een claim, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld, waarvoor de kosten worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. ZUIVER is nooit (ook niet in geval van overmacht, niet-nakoming van een verplichting, onrechtmatige handeling, onjuist advies) verplicht om een schadevergoeding en/of boete te betalen. Indien wettelijk wordt vastgesteld dat deze uitsluiting van aansprakelijkheid niet geldt, is het door ZUIVER in het kader van een schadevergoeding en boete te betalen bedrag nooit hoger dan het bedrag dat wordt gedekt door de door ZUIVER afgesloten product-/aansprakelijkheidsverzekering. Het door ZUIVER in het kader van een schadevergoeding en boete te betalen bedrag is nooit hoger dan het bedrag dat met betrekking tot de betrokken Producten op de factuur is vermeld. ZUIVER is nooit aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade of verliezen.
 2.  ZUIVER is niet aansprakelijk voor verliezen of schade veroorzaakt door Producten die zijn gewijzigd, aangepast of gerepareerd door Opdrachtgever en/of door derden met instemming van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever vrijwaart ZUIVER tegen alle vorderingen van consumenten van ongeacht welke aard vanaf het moment dat de Producten geleverd en door Opdrachtgever geaccepteerd zijn binnen de in artikel 8, lid 1 of 2, genoemde termijn. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle klachten van consumenten na voornoemde acceptatie. Mocht een consument rechtstreeks tegen ZUIVER een vordering instellen, dan is Opdrachtgever jegens ZUIVER aansprakelijk voor het volledige van ZUIVER gevorderde bedrag, welk bedrag zonder rechterlijke tussenkomst door ZUIVER kan worden gevorderd van Opdrachtgever.
 4. ZUIVER is niet aansprakelijk voor verliezen of schade die het gevolg zijn van het feit dat door ZUIVER geleverde Producten niet voldoen aan wettelijke of andere door de overheid opgelegde vereisten ten aanzien van (het gebruik van) die Producten.

Artikel 10 - Overmacht

 1. In geval van overmacht kan ZUIVER naar eigen oordeel haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten voor de duur van de omstandigheden die tot de situatie van overmacht hebben geleid, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op een schadevergoeding.
 2. Omstandigheden van overmacht zijn onder meer: stakingen, uitsluitingen, brand, waterschade, natuurrampen, externe calamiteiten, mobilisatie, oorlog, beperkingen van import- of exportverkeer, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, vertragingen in de levering van grondstoffen of componenten, onvoldoende arbeidskrachten, een verzuim van leveranciers, alsmede elke omstandigheid die de normale bedrijfsvoering belemmert en als gevolg waarvan van ZUIVER in redelijkheid niet kan worden verwacht dat de 
  verplichtingen die voortvloeien uit hoofde van de Overeenkomst worden nagekomen.
 3. In geval van ontbinding zoals genoemd in artikel 10, lid 1, accepteert Opdrachtgever de beschikbare Producten en wordt de koopprijs naar evenredigheid voldaan. Indien ZUIVER door overmacht wordt gedwongen extra kosten te maken om haar verplichtingen na te 
  komen, kan ZUIVER die kosten aan Opdrachtgever doorberekenen.

Artikel 11 –  Garantie / Service

 1. Indien de Producten binnen een (1) jaar na levering gebreken vertonen die te wijten zijn aan slechte fabricage, constructie of installatie, worden zij naar het oordeel van ZUIVER gerepareerd of vervangen. In dat geval is ZUIVER niet aansprakelijk voor extra kosten van Opdrachtgever van ongeacht welke aard.
 2. Indien Opdrachtgever zich op deze garantie wil beroepen, dient hij dat schriftelijk, dan wel per e-mail waarvan de ontvangst bevestigd is, te doen binnen veertien (14) kalenderdagen na de datum waarop hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. De Producten moeten in ongewijzigde staat blijven totdat ZUIVER de claim heeft onderzocht.
 3. Indien Opdrachtgever of een derde de Producten heeft gewijzigd of aangepast, reparaties heeft verricht, of de Producten op abnormale wijze heeft gebruikt, is ZUIVER niet verplicht de garantie te verlenen.
 4. Opdrachtgever vrijwaart ZUIVER tegen alle claims van derden met betrekking tot door ZUIVER geleverde producten, tenzij wettelijk wordt vastgesteld dat die claims een rechtstreeks gevolg zijn van grove nalatigheid van ZUIVER en Opdrachtgever voorts aantoont
  dat hem in dit opzicht geen blaam treft.
 5. Opdrachtgever verplicht zich tot het afsluiten van een passende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met betrekking tot de door hem aan derden geleverde Producten die geheel of gedeeltelijk door ZUIVER zijn gefabriceerd of waarvoor ZUIVER materialen heeft geleverd.

Artikel 12 – Betalingen

 1. Alle door ZUIVER verzonden facturen moeten binnen dertig (30) dagen na factuurdatum door Opdrachtgever worden voldaan, zonder korting of verrekening van ongeacht welke aard, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. In geval van gedeeltelijke, te late of niet-nakoming van artikel 12, lid 1, is Opdrachtgever onmiddellijk in gebreke zonder dat een ingebrekestelling vereist is. In dat geval wordt een standaardrente in rekening gebracht, gelijk aan de wettelijke rente over het factuurbedrag, berekend vanaf de factuurdatum.
 3. In geval van in gebreke zijn, worden de rente over de hoofdsom en de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten onmiddellijk opeisbaar en verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 500,00 exclusief btw.

Artikel 13 –   Intellectuele-eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele-eigendomsrechten op merken, handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen, logo's, pay-offs, afbeeldingen, foto's, ontwerpen, tekeningen en productnamen berusten bij ZUIVER of derden.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de merken, handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen, logo's, pay-offs, afbeeldingen, foto's, ontwerpen, tekeningen en productnamen te gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZUIVER. De intellectuele eigendomsrechten mogen niet worden gebruikt voor misbruik of misleiding.

Artikel 14-  Wanprestatie en ontbinding

 1. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt wegens faillissement, uitstel van betaling, curatele, een embargo op zijn Producten, tijdelijke sluiting, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf, of een substantiële wijziging van zijn financiële situatie, kan ZUIVER de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen of ontbinden, onverminderd haar overige rechten op schadevergoeding.
 2. Indien de in artikel 14 lid 1, genoemde omstandigheden zich voordoen, is ZUIVER gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van alle Overeenkomsten tussen de partijen op te schorten en in deze omstandigheden worden alle uitstaande vorderingen van ZUIVER terstond verschuldigd.

Artikel 15 –   Gedeeltelijke ongeldigheid

 1. Indien een of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden niet-toepasselijk zijn of in strijd zijn met de openbare orde of de wet blijven de overige artikelen volledig van kracht.

Artikel 16 –  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Alle geschillen worden in der minne geschikt. Indien dit niet mogelijk is, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Haarlem. ZUIVER kan geschillen tevens voorleggen aan een andere bevoegde rechtbank.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden en eventuele aanvullende Overeenkomsten, alsmede op eventuele daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing. Het VNVerdrag inzake internationale koopovereenkomsten (het WeensKoopverdrag) is niet van toepassing.

Westzaan, versie november 2023